گریه امام زمان


از ماموریت که برگشت خوشحال بود!
پرسید: راستی فرمانده! گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد ؟
ابلیس جواب داد: امام اینها که بیاید روزگار ما سیاه خواهد شد !!! اینها که گناه میکنند امامشان دیـــرتر می اید!

با کنجکاوی پرسید این هفته پرونده ها چطور بود؟

ابلیس یک نگاه عاقل اندر سفیهی به او انداخت و گفت:
مگر صدای گریه آقایشان را نمیشنوی؟؟؟


» دلت شکست همسنگری؟؟؟ چشمهایت تر شد؟؟؟ دلت آتش گرفت؟؟؟ اگر واقعا امام زمانی هستیم، مرد و مردانه فقط یک گناه، فقط یک گناه رو به خاطر آقامون بذاریم کنار... شرمندگی فردا خیلی سخته، اینکه بانوی بزرگوار به ما بگن تو اشک پسرمو در آوردی... تصورش هم سوز دارد...

یادت باشد، فقط یک گناه...