|اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک|

السلام علیک یا فاطمه الزهرا یابنت محمد یا قره عین الرسول 

عــ شــ قــ  ترس ندارد،

میشود فاطمهــ و می میرد به پای علیـــ

.

گریه ام گرفته… گناهانم منو از تو و تو رو از من گرفته

یــــــــــــــا زهــــــــــــرا