دستان مادر


قامتش را گلوله توپ و تانک و اسلحه و خمپاره و...  خم نکرد، قامتش فقط به احترام "مادر" خم شد....