امام زمان


جوان نزد عارف رفت و گفت: میخواهم امام زمانم(عج) را در خواب ببینم، چکار کنم؟؟؟
عارف گفت: امشب مقداری نمک و سپس آب نمک بخور و بعد چیزی نخور و بخواب.
جوان رفت و انجام داد و خوابید...
فردا صبح نزد عارف بازگشت. عارف تا جوان را دید پرسید: چه شد؟ حضرت ولیعصر را دیدی؟؟؟
جوان با لحن معترضانه ای گفت: من فقط خواب چاه و رودخانه و نهر میدیدم... اما امام زمان را ندیدم !!!!
عارف لبخندی زد و گفت: تو دیشب نمک خوردی و تشنه شدی، و به سبب تشنگی همه اش خواب آب میدیدی...
««« پس اگر میخواهی امام زمانت را نیز در خواب ببینی، تشنه ی او باش.... »»»