برخی تصور نکنند که اگر ما تسلیم دشمن شویم مشکلات حل خواهد شد .

                                                                                                  مقام معظم رهبری