حجاب و عفاف


بسم الله الرحمن الرحیم


طبق وعده های داده شده، تیم سایبری حیدریون اولین موضوع مورد نظر خود را «حجاب و عفاف» قرار داده است.


التماس دعا