امام رضا (ع) می فرمایند :

شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر ونهی ما باشند ، گفتار ما را سرلوحه زندگی در عمل و گفتار خود قرار دهند ، مخالف دشمنان ما باشند و هر که چنین نباشد از ما نیست .