تفحص1


خاطرات تفحصخواستیم که بدنش را جمع کنیم وداخل کیسه بگذاریم

در کمال حیرت دیدم در انگشت وسط دست راست

او انگشتری است. از آن جالب تر اینکه تمام بدن کاملا اسکلت شده بود

ولی انگشتی که انگشتر در آن بود کاملا سالم وگوشتی مانده بود.

همه بچه ها دورش جمع شدند

خاک های روی نگین انگشتر را که پاک کردیم

اشک همه مان در آمد... روی آن نوشته شده بود


" حسین جانم "