حــــــــــسین نان حلال تمام بابا هاســــت
حــــــــــسین شیر حلال تمام مادر هاست
صـــلی اللہ عــلیـک یـا قـتیـل العـبرات
می دانم آخرش این اشک ها دل مرا با تو صاف می کند