توجیه بی دلیل برخی گناهان:

رشوه  --->  شیرینی
غیبت
  --->  تو روشم میگم
بخل
  --->  اگه خدا میخواست بهش میداد
دروغ
  --->  مصلحتی
ماهواره
  --->  شبکه های علمی
تهمت
  --->  همه میگن
ربا
  --->  همه میخورن
مال حرام
  --->  پیش 3 هزار میلیارد چیزی نیست
نگاه حرام
  --->  یه نظر حلاله
موسیقی حرام
  --->  آرامش اعصاب
مجلس حرام
  --->  یه شب هزارشب نمیشه

مراقب کلاه شرعی ها باشیم!!!

50% راه، شناخت گناهه، اینکه بدونیم داریم گناه میکنیم، کسی که ندونه کارش گناهه و گناهش رو نشناسه، 1% هم احتمال برگشتش نیستا... تا گناهت رو ندونی نمیتونی توبه کنی...