التماس شهادت


گلوله توپ 106 ، دو برابر اون قد داشت ، چه رسد به قبضه اش !!!
گفتم : چه جوری اومدی اینجا؟
گفت : با التماس...
گفتم: چه جوری گلوله توپ را بلند می کنی میاری ؟
گفت : با التماس...
گفتم: می دونی آدم چه جوری شهید می شه ؟
گفت : با  التماس...
بعد هم رفت، چند قدم که رفت برگشت و گفت: "شما دست از راه امام بر ندارید"

وقتی آخرین تکه های بدنش را توی پلاستیک می ریختیم فهمیدم چقدر التماس کرده بوده شهید شه....


أللهم الرزقنا...