خدا را چه دیدی !!!
   شاید با همین حسرت خوب بودن
     یک روزی رفتیم پیش خوب ها ...
  بنی الزهرا: برای بهترین دوستان خود آرزوی شهادتکنید