شهید گمنام


شنیدین میگن دخترا بابایی هستن؟؟؟


بعضی از دخترا میخوان وقتی شب دیر میان خونه، باباشون گیر نده بهشون...

بعضیا میخوان وقتی روسریشون رو عقبتر میذارن، باباشون چیزی نگه بهشون...

بعضیا میخوان باباشون ماشین داشته باشه...

بعضیا میخوان باباشون خونه داشته باشه...

بعضیا آرزو دارن باباشون پولدار باشه...

بعضیا میخوان بابای بیمارشون سالم باشه...

بعضیا هم دوست دارن همیشه سایه ی پدر بالا سرشون باشه...

اما توی این مرز و بوم هستن دخترایی که فقط و فقط آرزو دارن بدونن قبر باباشون کجاست ...