غفلت غیبت


اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم

نمازمان قضاست...