حرف دل: ولادت حجت(عج) است امّا دلم خیلی هوای روضه کرده ...
با روضه ی حســـــین نــفــس تازه میکنیم ...وقتی هـــوای شــــهر نــفــس گیر میشود
این فقط حرف دل است ...