حضرت آقا در بیمارستان


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد


به کوری چشم دشمنان، ولی امر مسلمین با عنایت تام خدای متعال و حضرت ولیعصر(عج) در سلامت کامل هستن.

هم سنگری ها، ولایی ها، حزب‌اللهی ها، یه روز روزه به پاس شکرگزاری ...

بسم الله...