جانباز قطع نخاع


نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود. اکران فیلم شروع شد، شروع فیلم، سقف یک اتاق...
دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق...دقیقه سه، دقیقه چهار، پنج و.........
هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق بود !!!!
صدای همه در آمد!!! اغلب حاضران سینما را ترک کردند!!!
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به جانباز قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید....

این تنها 8 دقیقه از 30 سال زندگی این جانباز بود و شما طاقت نداشتید...!!!