خاک شلمچه

زل زده بود به خاک شلمچه، گفت: شلمچه!!! اگه عروسکمو بهت بدم، بابامو بهم میدی ؟؟؟ ...


سلامتی همه خانواده شهدا صلوات